swelteringly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swelteringly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swelteringly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swelteringly.

Từ điển Anh Việt

  • swelteringly

    * phó từ

    xem swelter