surrejoinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surrejoinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surrejoinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surrejoinder.

Từ điển Anh Việt

  • surrejoinder

    /,sʌri'bʌtə/ (surrejoinder) /,sʌri'dʤɔində/

    * danh từ

    (pháp lý) lời đập lại (lời buộc của đối phương)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • surrejoinder

    (law) a pleading by the plaintiff in reply to the defendant's rejoinder