surpassingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surpassingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surpassingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surpassingly.

Từ điển Anh Việt

  • surpassingly

    * phó từ

    xem surpassing

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • surpassingly

    to a surpassing degree

    she was a surpassingly beautiful woman