surgeon-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surgeon-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surgeon-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surgeon-fish.

Từ điển Anh Việt

  • surgeon-fish

    /'sə:dʤənfiʃ/

    * danh từ

    (động vật học) cá đuôi gai