surculous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surculous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surculous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surculous.

Từ điển Anh Việt

  • surculous

    /'sə:kjulous/ (surculous) /'sə:kjuləs/

    * tính từ

    (thực vật học) sinh chồi bên