supraversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supraversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supraversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supraversion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • supraversion

    * kỹ thuật

    y học:

    trên vị trí quá mức