suprasternal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suprasternal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suprasternal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suprasternal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suprasternal

    * kỹ thuật

    y học:

    trên xương ức