suprascleral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suprascleral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suprascleral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suprascleral.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suprascleral

    * kỹ thuật

    y học:

    ở mặt ngoài củng mạc