supramundane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supramundane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supramundane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supramundane.

Từ điển Anh Việt

  • supramundane

    /'sju:prə'mʌndein/

    * tính từ

    ở ngoài thế giới

    vượt phàm trần