suppressible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suppressible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suppressible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suppressible.

Từ điển Anh Việt

  • suppressible

    /sə'presibl/

    * tính từ

    có thể đàn áp được

    có thể nén được, có thể cầm được