supertwister nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supertwister nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supertwister giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supertwister.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • supertwister

    the most powerful tornado which can create enormously devastating damage

    supertwisters are fortunately rare

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).