superterrene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superterrene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superterrene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superterrene.

Từ điển Anh Việt

  • superterrene

    /,sju:pəti'restriəl/ (superterrene) /,sju:pəte'ri:n/

    * tính từ

    ở trên trái đất, ở trên mặt đất