supersoluble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supersoluble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supersoluble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supersoluble.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • supersoluble

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    siêu hòa tan