superslasher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superslasher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superslasher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superslasher.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • superslasher

    Similar:

    utahraptor: large (20-ft) and swift carnivorous dinosaur having an upright slashing claw 15 inches long on each hind foot; early Cretaceous

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).