supersessive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supersessive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supersessive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supersessive.

Từ điển Anh Việt

  • supersessive

    * tính từ

    để thay thế