superrealism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superrealism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superrealism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superrealism.

Từ điển Anh Việt

  • superrealism

    /sə'riəlizm/ (superrealism) /,sju:pə'riəlizm/

    * danh từ

    (nghệ thuật) chủ nghĩa siêu hiện thực