superposable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superposable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superposable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superposable.

Từ điển Anh Việt

 • superposable

  /,sju:pə'pouzəbl/

  * tính từ

  có thể chồng lên nhau, chồng khít lên nhau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • superposable

  Similar:

  identical: coinciding exactly when superimposed

  identical triangles