superorganic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superorganic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superorganic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superorganic.

Từ điển Anh Việt

  • superorganic

    /'sju:pərɔ:'gænik/

    * tính từ

    siêu hữu cơ