supermundane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supermundane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supermundane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supermundane.

Từ điển Anh Việt

  • supermundane

    /,sju:pə'mʌndein/

    * tính từ

    siêu phàm