superhumanly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superhumanly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superhumanly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superhumanly.

Từ điển Anh Việt

  • superhumanly

    * phó từ

    xem superhuman