supergravity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supergravity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supergravity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supergravity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • supergravity

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hiện tượng siêu hấp dẫn

    tính siêu hấp dẫn