superfleuity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superfleuity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superfleuity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superfleuity.

Từ điển Anh Việt

  • superfleuity

    * danh từ

    sự thặng dư, thừa thải

    vật không cần thiết, số lượng thừa