superethical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superethical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superethical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superethical.

Từ điển Anh Việt

  • superethical

    /,sju:pər'eθikəl/

    * tính từ

    siêu đạo đức