supercomplex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supercomplex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supercomplex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supercomplex.

Từ điển Anh Việt

  • supercomplex

    (tô pô) siêu phức hình