supercompact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supercompact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supercompact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supercompact.

Từ điển Anh Việt

  • supercompact

    (đại số) siêu compact