superangelic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superangelic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superangelic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superangelic.

Từ điển Anh Việt

  • superangelic

    /,sju:pəræn'dʤelik/

    * tính từ

    siêu thần, siêu thánh