sun-stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sun-stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sun-stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sun-stone.

Từ điển Anh Việt

  • sun-stone

    /'sʌnstoun/

    * danh từ

    đá mặt trời, heliolit