sun-spot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sun-spot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sun-spot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sun-spot.

Từ điển Anh Việt

  • sun-spot

    /'sʌnspɔt/

    * danh từ

    vệt mặt trời (vệt đen ở bề mặt mặt trời)