sun-dance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sun-dance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sun-dance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sun-dance.

Từ điển Anh Việt

  • sun-dance

    /'sʌndɑ:ns/

    * danh từ

    điệu múa chao mặt trời (của người da đỏ Bắc mỹ)