sun-cured nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sun-cured nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sun-cured giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sun-cured.

Từ điển Anh Việt

  • sun-cured

    /'sʌn,kjuəd/

    * tính từ

    ướp muối và phơi nắng (thịt...)