sun-blinkers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sun-blinkers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sun-blinkers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sun-blinkers.

Từ điển Anh Việt

  • sun-blinkers

    /'sʌn,bliɳkəz/

    * danh từ số nhiều

    kính râm