sun-bathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sun-bathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sun-bathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sun-bathe.

Từ điển Anh Việt

  • sun-bathe

    /'sʌnbeið/

    * nội động từ

    tắm nắng