sulphoborite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulphoborite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulphoborite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulphoborite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sulphoborite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sunfoborit