sulfonylurea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulfonylurea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulfonylurea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulfonylurea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sulfonylurea

    antidiabetic consisting of any of several drugs that reduce the level of glucose in the blood; used to treat diabetes mellitus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).