sulfadiazine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulfadiazine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulfadiazine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulfadiazine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sulfadiazine

    a sulfa drug used in treating meningitis and pneumonia and other infections

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).