sugar-salted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar-salted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar-salted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar-salted.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sugar-salted

    * kinh tế

    ướp muối có đường