sufficiently nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sufficiently nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sufficiently giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sufficiently.

Từ điển Anh Việt

 • sufficiently

  * phó từ

  đủ, thích đáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sufficiently

  to a sufficient degree

  she was sufficiently fluent in Mandarin

  Antonyms: insufficiently