succeedent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

succeedent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm succeedent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của succeedent.

Từ điển Anh Việt

  • succeedent

    (logic học) số hạng tiếp sau