subwoofer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subwoofer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subwoofer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subwoofer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subwoofer

    a loudspeaker that is designed to reproduce very low bass frequencies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).