subversiveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subversiveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subversiveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subversiveness.

Từ điển Anh Việt

  • subversiveness

    * danh từ

    tính chất lật đổ; tính chất phá vỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet