subversively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subversively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subversively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subversively.

Từ điển Anh Việt

  • subversively

    * phó từ

    có tính chất lật đổ; có tính chất phá vỡ