subspherical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subspherical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subspherical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subspherical.

Từ điển Anh Việt

  • subspherical

    /'sʌb'sferikəl/

    * tính từ

    tựa hình cầu