subsoiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subsoiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subsoiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subsoiler.

Từ điển Anh Việt

  • subsoiler

    * danh từ

    máy cày sâu