subsemigroup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subsemigroup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subsemigroup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subsemigroup.

Từ điển Anh Việt

  • subsemigroup

    nửa nhóm con

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • subsemigroup

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nửa nhóm con