subpulmonary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subpulmonary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subpulmonary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subpulmonary.

Từ điển Anh Việt

  • subpulmonary

    * tính từ

    dưới vùng phổi