subprincipal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subprincipal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subprincipal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subprincipal.

Từ điển Anh Việt

  • subprincipal

    /'sʌb'prinsəpəl/

    * danh từ

    phó hiệu trưởng