subordinateness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subordinateness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subordinateness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subordinateness.

Từ điển Anh Việt

  • subordinateness

    * danh từ

    xem subordination

Từ điển Anh Anh - Wordnet