sublinear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sublinear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sublinear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sublinear.

Từ điển Anh Việt

  • sublinear

    tuyến tính dưới