sublimely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sublimely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sublimely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sublimely.

Từ điển Anh Việt

 • sublimely

  * phó từ

  hùng vự, uy nghi

  siêu phàm, tuyệt vời

  cao cả, cao thượng

  cực kỳ; nói về một người không sợ hậu quả về hành động của mình

  nông, không sâu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sublimely

  completely; in a lofty and exalted manner

  awaking in me, sublimely unconscious, interest and energy for tackling these tasks