subfrequency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subfrequency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subfrequency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subfrequency.

Từ điển Anh Việt

  • subfrequency

    * danh từ

    tần số phụ